คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 13

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

 

เช้าวันที่ 8 มกราคม 2563 พล.ต. อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)  โดยมี นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากมณฑลทหารบก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนมกราคม 2563 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดแพร่

สำหรับจังหวัดเชียงรายในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (3-7 มกราคม 2563) ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงรายคุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณอำเภอแม่สาย มีค่า PM 2.5 ในระดับปานกลาง (45 มคก./ลบ.ม.) และค่า AQI ระดับ 80 ในวันที่ 6 มกราคม 2563  และข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIIRS พบว่า เกิดจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 27 ครั้ง ในพื้นที่ อำเภอพาน เทิง เมืองเชียงราย เวียงชัย พญาเม็งราย ดอยหลวง เชียงของ ขุนตาลแม่จัน และเวียงเชียงรุ้ง

โดยจังหวัดเชียงรายดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี 2562-2563 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศาลากลาง ชั้น 1 ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ Safety Zone การดูแลสุขภาพ ให้แก่ เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ อสม.

นอกจากนี้ในระยะถัดไปจะดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ในห้วงเดือนมกราคม 2563 ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเทิง และอำเภอเวียงแก่น , จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 อีกทั้งจัดฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วย

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  (VTC) ครั้งที่ 13

เช้าวันที่ 7 มกราคม 2563 พล.ต. อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)  โดยมี นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกูล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากมณฑลทหารบก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนมกราคม 2563 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดแพร่

สำหรับจังหวัดเชียงรายในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (3-7 มกราคม 2563) ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงรายคุณภาพอากาศยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณอำเภอแม่สาย มีค่า PM 2.5 ในระดับปานกลาง (45 มคก./ลบ.ม.) และค่า AQI ระดับ 80 ในวันที่ 6 มกราคม 2563  และข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIIRS พบว่า เกิดจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 27 ครั้ง ในพื้นที่ อำเภอพาน เทิง เมืองเชียงราย เวียงชัย พญาเม็งราย ดอยหลวง เชียงของ ขุนตาลแม่จัน และเวียงเชียงรุ้ง

โดยจังหวัดเชียงรายดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี 2562-2563 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศาลากลาง ชั้น 1 ออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ Safety Zone การดูแลสุขภาพ ให้แก่ เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ อสม.

นอกจากนี้ในระยะถัดไปจะดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ในห้วงเดือนมกราคม 2563 ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเทิง และอำเภอเวียงแก่น , จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ที่ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 อีกทั้งจัดฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ