คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 136 ครั้ง

วานนี้ (10 ก.ค. 63) นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวศันสนีย์  ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ไปยังแปลงสาธิตการผลิตเมล่อนญี่ปุ่นในโรงเรือน ฐานเรียนรู้การจัดการฟาร์ม  ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจเตรียมการต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีกำหนดติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ.2563โดยมีนายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่

            ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เริ่มดำเนินการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา เป็นแกนกลางแหล่งการพัฒนา และทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นกรอบการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร และการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร และการพัฒนาการท่องเที่ยว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ