พัฒนาชุมชนแพร่ จัดประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 179 ครั้ง

          สำนักงานพัฒนาชุมชนแพร่ จัดการประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ อย่างมีประสิทธิภาพ

นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเปิดโอกาสให้สตรีและองค์กรสตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม รวมไปถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี และสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

และเพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ที่ได้กู้ยืมเงินทุนไปเพื่อการพัฒนาอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถบริหารจัดการหนี้ค้างชำระเป็นไปตามเงื่อนไขตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ตามโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 85 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ