มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านปางมะโอ อำเภอสะเมิง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 389 ครั้ง

ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านปางมะโอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

            นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น  

            สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ ดำเนินงานด้านสาธารณสุขด้วยความรักและใส่ใจ ทำงานมุ่งเน้นผลงาน สร้างสรรค์คุณค่าการทำงานด้วยนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้ การพัฒนาระบบบริหาร บริการ และวิชาการ ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ

            ทั้งนี้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านปางมะโอ รับผิดชอบดูแล 9 หมู่บ้าน ประชาชน 8,292 คน ให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 8 ม.ค. 63

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ