โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) มอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 70 แห่ง จำนวนเงินกว่า 1.7 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 154 ครั้ง

วันนี้ (20 ก.ค. 63) ที่อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 70 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,778,870 บาท ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาของเด็กปฐมวัย ให้มีศักยภาพ ยกระดับตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับชาติ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้ ให้การเรียนการสอนเด็ก มีคุณภาพ มีการพัฒนาทั้งสุขภาวะ สมอง กายใจ อารมณ์ สังคม อันเป็นรากฐานสำคัญ ของการศึกษาปฐมวัย ที่ควรต้องมีพัฒนาการ เจริญงอกงามมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับต่อไป

               โดยเครือข่าย กสศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยสมาคมพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเด็กยากจน ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือเด็ก 800 บาทต่อปี จำนวน 70 ศูนย์ฯ รวม 632 คน และเงินช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 คนละ 600 บาท จำนวน 632 คน พร้อมทั้งเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบ อีกจำนวน 397 คน นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 ศูนย์ 12 อบต. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนศูนย์ละ 25,000 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ : ข่าว/เขมทัต : ภาพ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ