เชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field  Day )..// 

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 275 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ นำความรู้สู่การปฏิบัติ..//                                                                          

            นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  เพื่อเกษตรกรจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในไร่นา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการเกษตร  ตลอดจนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ  รวมทั้ง เกษตรกรรุ่นใหม่  Young Smart Farmer  ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง  ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง   เพื่อเกษตรกรจะได้นำไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดฐานเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ  การผลิตพืชตามมาตรฐาน  GAP  ,ฐานเรียนรู้สัมมาชีพเสริมรายได้  การเลี้ยงปูนา  เป็นต้น

ทั้งนี้  กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ในลักษณะการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติในสาขาอาชีพของตนต่อไป  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ