อำเภอเมืองปาน ลำปาง ขับเคลื่อนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 337 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2563 มอบนโยบายและข้อสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ให้แต่ละอำเภอ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร การพยากรณ์อากาศ สภาพภูมิอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรทราบเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่วนราชการ รายงานความก้าวหน้าที่ส่วนราชการต้นสังกัดได้สั่งการ และรายงานข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ อีกทั้งเพื่อกำหนดมาตรการในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 – 2563 ต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในภาพรวมจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำในอ่าง 53.870 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50.72 ของความจุอ่าง และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำในอ่าง 104.884 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61.59 ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 28 แห่ง มีปริมาณน้ำร้อยละ 60-80 จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำร้อยละ 30-60 จำนวน 11 แห่ง และน้ำปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 จำนวน 16 แห่ง สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 101 แห่ง ในจังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 56.918 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้รวม 13.320 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.40 ในที่ประชุมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย และใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อมีน้ำไว้ในการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกร รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา และเชียงราย ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ จำนวน 67 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน รถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 2 คัน รถเครนปั้นจั่น จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกร หากมีการร้องขอต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ