ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้านการศึกษา และเปิดสนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562...

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 329 ครั้ง

 

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่วันเด็กแห่งชาติ เปิดบ้านการศึกษา และเปิดสนามเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เพื่อให้เด็กพิการได้รับความสุขสนุกสนานมีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้เด็กพิการมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตนเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัลและงบประมาณจากหน่วยงาน ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน บริษัทและห้างร้านต่างๆ ในจังหวัดพะเยา มีผู้ความร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นเด็กพิการ ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากร ในจังหวัดพะเยารวม ทั้งสิ้น 9 อำเภอ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแลกของขวัญ การแสดงของผู้เรียน กิจกรรมนันทนาการต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการของห้องบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดพะเยา รวมถึงโรงเรียนคู่ขนาน โรงพยาบาล และโรงเรียนเรียนรวม ได้รับความอนุเคราะห์ซุ้มโรงทานและของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีด้วย...

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ