เกษตรลำปาง ส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปลูกพืชตระกูลถั่วคุณภาพ ต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตถั่วลิสง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 191 ครั้ง

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน และส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตถั่วลิสง และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมการใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า แนะนำการใช้ปุ๋ย การใช้สารปรับปรุงดิน และอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีที่เหมาสมเพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เน้นการส่งเสริมตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามเกษตรที่ดีเหมาะสม และการแปรรูปถั่วลิสง ส่งเสริมและรวมกลุ่มแม่บ้านผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงที่สะอาดปลอดภัยสู่ตลาด

 

ภายในงานมีการจัดเป็นสถานีเรียนรู้ เพื่อให้บริการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เนื้อหา ประกอบด้วย การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตถั่วลิสง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง และการเพิ่มมูลค่าถั่วลิสง โดยแบ่งเป็น 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การสาธิตใช้ไรโซเบียมคลุกเมล็ดก่อนปลูก เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต สถานีที่ 2 การสาธิตใช้ยิปซั่มและโดโลไมท์เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ สถานีที่ 3 การสาธิตใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สถานีที่ 4 การสาธิตการแปรรูปถั่วลิสง และสถานีที่ 5 การสาธิตการปลูก การใส่ปุ๋ย โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้แรงงาน

 

ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงมักจะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพผลผลิต ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอ

เสริมงาม และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสริมงามจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชุมชน เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง และต่อยอดดำเนินกิจกรรม รวมกลุ่มในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ถั่วลิสง อำเภอเสริมงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตถั่วลิสงจากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการผลิตถั่วลิสงของชุมชนระดับอำเภอ และศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตถั่วลิสง

 

ปัจจุบัน อำเภอเสริมงาม มีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชุมชน จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ตำบลเสริมซ้าย และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งขณะนี้ได้มีการต่อยอดดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่มในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ถั่วลิสง ตำบลเสริมซ้าย และแปลงใหญ่ถั่วลิสง ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  

 

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสงทั้งสิ้น 8,830.75 ไร่ เกษตรกร 4,902 ราย อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเสริมงาม มีพื้นที่ปลูก 3,637 ไร่ เกษตรกร 1,728 ราย ที่เหลือจะปลูกกระจายในพื้นที่อำเภออื่นๆ ซึ่งมีจำนวนไม่มาก โดยถั่วลิสงเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  ซึ่งแต่ละปีเกษตรกรจะเพาะปลูกถั่วลิสง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปลูกเดือนพฤษภาคม เก็บผลผลิตเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2 ปลูกเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน เก็บผลผลิตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และครั้งที่ 3 ปลูกเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เก็บผลผลิตเดือนเมษายน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ