คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและโครงการที่ได้รับงบประมาณจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 110 ครั้ง

พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) พร้อมด้วย นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการและรับทราบปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดน่าน ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย การพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในการจัดสร้างฝายและพนังกั้นน้ำ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลาง ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ปีงบประมาณ 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ของจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล พร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำ บ้านก๊อดแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลนาปัง และโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายเก็บน้ำ ห้วยนาเหลืองม่วงขวา บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง

ด้านพล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ) กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อกำกับดูแล และติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญ ของพล.อ.ประวิตร ฯ ที่มีความห่วงใยในเรื่องน้ำ โดยเฉพาะการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งในรูปแบบฝายกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำ และน้ำบาดาล รวมทั้งการเก็บน้ำไว้ใต้ดิน เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพน้ำที่จะใช้ประโยชน์ได้

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมชาวจังหวัดน่าน ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งได้กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่กำกับดูแลโครงการต่างๆที่ทางรัฐบาลให้งบประมาณมาดำเนินการ เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลาที่วางไว้ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันสถานการณ์ โดยขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างจริงจังให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ