จังหวัดน่าน ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบนโยบาย และคิดตามโยบายสำคัญของทางราชการ ครั้งที่ 1

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 312 ครั้ง

          ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากรผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายนายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษาข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ชักถามในประเด็นที่สงสัย เกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท และติดตามโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟ เพื่อสมทบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมกล้า เพื่อเป็นทุนการการศึกษาของเด็ก  โครงการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ขอให้ อปท. ได้แจกจ่ายไปยังทุกครัวเรือน  เพื่อให้ประชาชนติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  เพื่อไว้สักการบูชา  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช     

          นอกจากนี้ จังหวัดน่าน ยังได้เน้นย้ำโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเมืองน่านถนนสะอาดปราศจากขยะ(ทั่วไป)  โครงการอบรมการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้ตระหนักถึงปัญหาการใช้ที่ดินของรัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นระยะยาวนาน ดังนั้น การจัดโครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นโครงการบูรณาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมเจ้าท่า กรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา และพันธุ์พืช มาให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สิ่งที่ อปธ.ต้องเตรียม ศึกษากฎหมาย ระเบียบ มติ ครม ที่เกี่ยวข้องเ พื่อซักถามในประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท  

            ทั้งนี้ จังหวัดน่านได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งสาธารณูปโภค เช่นลานกีฬา ถนน ประปา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงเรียน แหล่งเก็บน้ำ ศพด. สถานที่ท่องเที่ยว ครุภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 330โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 932,133,700 บาท  ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนดไว้ว่าจะลงนามเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  และ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ฯลฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : สมาน สุทำแปง
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ