ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 475 ครั้ง

            

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.52 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มายังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , นายกเหล่ากาชาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการเฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว ทรงเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE , โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพะเยา พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นประธานในการ แสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ร่วมกับดาราศิลปินค่ายแกรมมี่ด้วย

สำหรับการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพะเยา ตลอดเวลา 17 ปี ที่จังหวัดพะเยา ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัด มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นน้ำ คือการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลางน้ำคือการปราบปรามผู้กระทำความผิด และ ปลายน้ำคือการบำบัดรักษาผู้เสพยาให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคม ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE ถือว่าเป็นโครงการต้นน้ำที่ดีที่สุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จังหวัดได้สนับสนุนการดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยา เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง จังหวัดมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

ปัจจุบันจังหวัดพะเยา มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 -24 ปี จำนวน 83,953 คน คิดเป็นร้อยละ 95.80 มีชมรม ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ สำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำ รวม 172 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ รวม 66 แห่ง
และเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น
มีชมรมประเภทสถานศึกษาระดับดีเด่น จำนวน 1 ชมรม มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จำนวน 4 คน เพื่อเปิดโอกาสการรับรู้ข่าวสารโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน เครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา จึงถือวโรกาสพิเศษนี้ บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร จำนวนทั้งสิ้น 300 ราย

และเมื่อถึงเวลาอันสมควร เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ก่อนจะเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง กลับในเวลาต่อมา.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ