พช. ใช้จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 722 ครั้ง

    กรมการพัฒนาชุมชน เลือกใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    วันนี้ (14 ม.ค.63) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และ นายพิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมกันเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน
     ในปี พ.ศ.2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 74,655 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานรากในระดับครัวเรือน ด้วยการส่งเสริมให้ครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ผสมผสานไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดยหวังว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน จะมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ งานหัตถกรรม การทำปุ๋ยหมัก และการบริหารจัดการคัดแยกขยะในพื้นที่ นอกจากนี้ จะมีการเปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป
     สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการฯ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางกายภาพ เป็นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งนับว่าจะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในทุกภาคีเครือข่าย โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยการบูรณาการแนวคิด เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บริหารจัดการพื้นที่ เพื่อพัฒนาน้ำ อาหาร และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นการใช้พื้นที่ของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

*************

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ... ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
14 มกราคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ