ปลูกเมล่อน - นวัตกรรมเพิ่มรายได้ ทำน้อยได้มาก ยกระดับ Smart Farmer

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 681 ครั้ง

เกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกเมล่อนลำพูน เผยเคล็ดลับความสำเร็จการ "ปลูกเมล่อน - นวัตกรรมเพิ่มรายได้ ทำน้อยได้มาก ยกระดับ   Smart Farmer "

นายนคร บุญเลิศ Smart Farmer ต้นแบบด้าน การปลูกเมล่อน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เดิมตนไม่ได้มีการประกอบอาชีพปลูกเมล่อนมาตั้งแต่ต้น แต่ปัจจุบันอาชีพการปลูกเมล่อน นับเป็นอาชีพหลักในบั้นปลายชีวิต เพื่อพัฒนาตนและใช้เวลาว่างและทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน ทั้งยังได้กล่าวถึงถึงปัจจัยความสำเร็จในการประกอบอาชีพการเกษตร ของ Smart Farmer ต้นแบบด้านการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต หรือมีการปรับปรุงวิธีการผลิต ว่า มีการจัดการเมล่อนให้ออกดอกตลอดปี โดยการวางแผนการปลูก ในแต่ละรุ่นเว้นช่วงให้ห่างกัน 15 วัน การผสมเกสรของเมล่อน จะผสมประมาณ 2-3 ครั้งในแต่ละดอก และเพื่อให้แน่ใจว่าดอกติดเป็นผลจริงจะนำชันโรง (ผึ้งจิ๋ว) มาช่วยในการผสมเกสร การไว้ผลของลูกเมล่อน จะไว้เพียง 1 ลูกต่อต้นเท่านั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งยังนำระบบความคุมน้ำมาใช้ในแปลงเมล่อน เช่น มีระบบการให้น้ำ-ให้ปุ๋ยอัตโนมัติ โดยใช้ Timer Digital ในการตั้งเวลาการให้น้ำ-ให้ปุ๋ย อีกด้วย

ด้านการนำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการเมล่อนให้ออกดอกตลอดปี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และป้องกันการล้นตลาด ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังได้นำสารชีวภัณฑ์ มาใช้ในแปลงเมล่อน เช่น BT,BS,เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็น ปลอดภัยต่อตัวเราและผู้บริโภค ส่วนการนำองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในแปลงเมล่อน เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น นั้น ในกระบวนการผลิตจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ใช้ระบบโรงเรือนปิด เพื่อป้องกันศัตรูพืชที่จะเข้าทำลาย จัดการผลผลิต โดย 1 ต้น จะไว้ลูกเพียง 1 ลูก  (1 โรงเรือน/350-400 ต้น/รอบ) นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยเข้ามาใช้ จัดการวัสดุปลูกที่ใช้แล้วในแต่ละรุ่น โดยนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำวัสดุปลูกพืชอย่างอื่น มุ่งเน้นการผลิตเมล่อนที่ได้คุณภาพ ใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนในอัตราส่วนที่เหมาะสม ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค คัดเกรดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค จัดเก็บผลผลิตที่ได้ตามอายุ และได้คุณภาพ

สำหรับการจัดการด้านการตลาด ทำการตลาดแบบขายตรง โดยนำไปขายตามตลาดนัดทุกวันเสาร์ กิโลกรัมละ 100 บาท และขายผ่านช่องทาง line ,Facebook มีการแสวงหาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเชื่อมโยงเครือข่าอยู่เสมอ สามารถเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตเมล่อนของตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมกับมีการศึกษานวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรและอื่นๆ เพื่อพัฒนาโรงเรือนให้ทันสมัยต่อไป

อย่างไรก็ตาม การปลูกเมล่อน นับเป็นนวัตกรรมเพิ่มรายได้ ทำน้อยได้มาก ยกระดับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่นายบุญเลิศ Smart Farmer ต้นแบบด้าน การปลูกเมล่อน ของอำเภอเมืองลำพูน พร้อมขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน เดินหน้าเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้สนใจ และเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งในและนอกชุมชนได้  เชื่อว่าการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน สามารถเพิ่มรายได้ ลด รายจ่าย ได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-5559515

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ