กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาต่อ ฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา จ.แพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 382 ครั้ง

          กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ และ กศน.จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อ และการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และพิธีส่งมอบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดแพร่ สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการทางการศึกษา

          วันนี้(15 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อ และการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิต และพิธีส่งมอบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดแพร่ ซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ และ กศน.จังหวัดแพร่ จัดขึ้น ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่  

          นายศุภกฤต กันต์ธีราทร กล่าวว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่ 20 จังหวัด โดยมอบหมายให้วิทยาลัยชุมชนแพร่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะดำเนินมาตรการจัดการศึกษาหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้เองในระยะยาว

          สำหรับจังหวัดแพร่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น อายุระหว่าง 3 – 21 ปี จำนวน 4,195 คน และได้ผู้ที่ผ่านระบบการติดตามประเมินผลคัดกรองพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ และเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาตามแผนการช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการทางการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กกล้าที่จะก้าวตามฝัน มีความหวังและเป็นอนาคตของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2563 แบ่งเป็น

อำเภอเมืองแพร่ ประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน ศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 คน และประสงค์ที่จะฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิต จำนวน 208 คน รวม 220 คน และอำเภอสูงเม่น  ประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน และประสงค์จะฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิต จำนวน 28 คน รวม 30 คน

          ทั้งนี้ การจัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหรือพัฒนากลไกลสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารวมถึงระบบปฏิบัติการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ