กรมอนามัย จัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ HLS : ยุค Digital transformation ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 456 ครั้ง

กรมอนามัย พร้อมหนุนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แก่เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ระดับภาคเหนือ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย ได้จัดการสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่านวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 ตามโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literate School)  HLS : ยุค Digital transformation เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน วัยรุ่น ระหว่างภาคีเครือข่ายในภาคเหนือ โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเป้าหมายในจังหวัดภาคเหนือ โรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมเข้าร่วม

สำหรับการพัฒนาสุขภาพนักเรียนควบคู่กับการศึกษา มุ่งหวังให้เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถจัดการตนเองได้ ทั้งด้านการบริโภคอาหาร น้ำหนักส่วนสูง การออกกำลังกาย การแปรงฟัน สุขอนามัยส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ร่วมกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดบริการสุขภาพอนามัยที่เด็กวัยเรียน วัยรุ่นจะต้องคำนึงถึงคุณภาพ ถูกหลักสุขาภิบาล และเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ โดยภายในปี 2564 กรมอนามัยได้ตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ