มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน).....

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 299 ครั้ง

          คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อ    เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan)   และโครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ ๒) ภายใต้มาตรการพิเศษ เพื่อขับเคลื่อน SMEs   สู่ยุค ๔.๐ (มาตรการด้านการเงิน) โดยขอกำหนดระยะเวลาเริ่มรับคำขอกู้ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม 25๖๒ และสิ้นสุดรับคาขอกู้ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 25๖๓ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

         - โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มที่ดาเนินธุรกิจเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่หรือมีนวัตกรรม และกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

          - โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะ 2) เพื่อเป็นเงินลงทุนเพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ควบคู่กับเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มธุรกิจ S – Curve ที่ต้องการยกระดับ ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี

          ทั้งนี้ ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม 25๖๐ เห็นชอบโครงการ และมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 25๖๑ เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ      ซึ่งโครงการ ทั้งสองโครงการมีกำหนดสิ้นสุดรับคำขอกู้ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 25๖๒ แต่เนื่องจากยังมีวงเงินคงเหลือจำนวนมาก และมีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิ์ต่อเนื่องจึงกำหนดให้ขยายเวลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ