น่าน ประชุมจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 204 ครั้ง

ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา

สำหรับคุณภาพอากาศบริเวณ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จากผลการวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 63 พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพอากาศบริเวณ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จากผลการวัดคุณภาพอากาศ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ดังนั้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือปี 2563 ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติและเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสาระสำคัญ กล่าวคือ ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และอยู่ในความสนใจของประชาชน ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้นขอให้ทุกคนทุ่มเทกำลังและทรัพยากร เพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 พร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูล เพื่อการสั่งการที่ถูกต้อง และลดความตื่นตระหนกของประชาชน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยปรับรูปแบบการรายงานข้อมูล และสถานการณ์ให้น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย สร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามากขึ้น ควบคู่กับการเข้มงวดในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวารแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่เกษตรทั้งหมดใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ไปสู่การเป็นเกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ปี กำกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งดการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรที่มาจากการบุกรุกป่า และเตรียมความพร้อมในการทำฝนหลวง ในช่วงวิกฤตหมอกควัน

ด้านนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน จะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยทางจังหวัดจะได้ประกาศ ขอความร่วมมือประชาชน งดเว้นการเผ่าป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งให้ทราบต่อไป พร้อมกำชับนายอำเภอในท้องที่ ให้ประกาศชี้แจงกำชับในที่ประชุมประจำเดือนของอำเภอทุกครั้ง รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำตำบลและหมู่บ้าน ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งขอความร่วมมือประชาชน เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่า และหากพบเห็นสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งคณะกรรมการควบคุมไฟป่าประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือหน่วยควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ