จังหวัดแพร่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 665 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้บริการทางวิชาการและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลแบบครบวงจรในคราวเดียว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น

วานนี้(18 ธันวาคม 2562) นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งส่วนราชการในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมให้บริการแก่เกษตรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมาเข้ารับบริการด้านต่างๆ กว่า 200 คน

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้และเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือเป็นโครงการที่สำคัญตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างบูรณาการและต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มาให้บริการในคลินิกเกษตร โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี โดยเริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ.2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำถวายเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา และได้ทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ