โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 92 ครั้ง

จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร เนื่องจากทาง อบต.วังทองมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสร้างอ่างเก็บน้ำ นายอินตา มั่งมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จึงได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือราษฎรทั้ง 5 หมู่บ้าน ในตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงาน กปร.พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังุกล่าวเป็นเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งกรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จึงขอให้กรมชลประทานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรมบริหาร และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปางดำเนินการตรวจสอบพื้นที่บริเวณหมู่บ้านที่ร้องขอ ร่วมกับนายก อบต.วังทอง และผู้นำชุมชน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลอยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรตำบลวังทอง ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน ตามที่นายอินตา มั่งมูล นายก อบต.วังทอง ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ และเนื่องจากบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวัง แปลงที่ 1 ดังนั้น ทางกรมชลประทานจึงได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมป่าไม้

โดยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 แล้วเสร็จวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนประมาณ 1,200 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 280 ไร่ ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองตึงใต้ ม.1, บ้านเมืองตึงเหนือ ม.2, บ้านสารภี ม.6, บ้านเมืองทอง ม.8 และบ้านร่มโพธิ์ทอง ม.9

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ