จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดธิดาดอย ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 285 ครั้ง

             จังหวัดน่าน โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าร่วมการประกวดธิดาดอยประจำปี 2563 โดยผู้สมัครจะต้องมีชาติพันธ์ตามที่ระบุในการสมัคร เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีบุคลิกดี กริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีมนุษยสัมพันธ์ดี รูปร่างหน้าตางดงาม และมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ใน 36 ตำบล ตามทำเนียบชุมชนบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน และต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่าน (อย่างน้อย 1 ปี) สถานะภาพโสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรมาก่อน ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีความประพฤติ ประวัติเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม โดยกำหนดตำแหน่งและรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศธิดาดอย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย , ธิดาประจำเผ่า จำนวน 4 เผ่า (ม้ง,เมี่ยน,ขมุ,ถิ่น) เงินรางวัล 4 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย , รางวัลขวัญใจชาวน่าน เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

             ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนผู้สนใจขอและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 054-682037 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องเตรียม ใบสมัคร(ฉบับจริง) , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) , ภาพถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ และหนังสือรับรองการเป็นชนเผ่าจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือนายอำเภอ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ในวันสมัครเข้ารับการประกวด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ