จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 456 ครั้ง

จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกที่ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า จำรนวน 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แควนมคธ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

ทางจังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 โดยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม บูชาพระรัตนตรัย ด้วยการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เจริญภาวนา เวียนเทียน กระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หรือประกอบกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 งดเว้นอบายมุขทั้งหลายทั้งปวง งดเว้นการฆ่าสัตว์ งดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตลลอดจนประดับธงชาติและธงธรรมจักร ตามสถานที่ราชการ อาคาร บ้านเรือน ให้เหมาะสมสวยงาม ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชา

โดยจังหวัดแพร่จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่ ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ และที่วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภาคเช้า เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา และปฏิบัติธรรม ภาคค่ำเวลา 18.00 น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เวลา 19.20 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ นำบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธี กล่าวนำ แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ จุดเทียนส่องธรรม เจ้าหน้าที่ อาราธนาธรรม พระสงฆ์องค์เทศน์ แสดงพระธรรมเทศนา  ประธานในพิธี ถวายกัณฑ์เทศน์ พระสงฆ์องค์เทศน์ อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพรจากนั้นกล่าวคำถวายธูปเทียน และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ