ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำนโยบายการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป้าหมายจังหวัดแม่ฮ่องสอน “สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข”

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 251 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบสื่อมวลชนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาล และนโยบายการพัฒนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคํารีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามข้อสั่งการและนโยบายการปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยระบุว่า ได้อัญเชิญแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ อาทิ ช่วยเหลือ การบรรเทา การจัดระเบียบ สร้างวินัย สร้างอุดมการณ์อย่างต่อเนื่อง รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ดูแลระบบการศึกษา ส่งเสริมงานจิตอาสา ดูแลประชาชน ให้ความเป็นธรรม ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวน การยุติธรรม ตลอดจนให้ข้าราชการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เป็นแม่แบบให้ประชาชน

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ทั่วถึง พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมแก่ครัวเรือนที่ยากจน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐ เพื่อเป้าหมายจังหวัดแม่ฮ่องสอน สะอาด ปลอดภัย รายได้ดี ชีวีเป็นสุข

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ