สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 253 ครั้ง

ช่วงเช้าวันนี้ (23 ม.ค.63) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือสําคัญสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และใช้ในการ ประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการ ซึ่งสอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG) ที่ได้มุ่งเน้นให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้าง ภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ อปท. และ ทสม. ไปแล้วทั้งสิ้น ๓๘ จังหวัด ซึ่งในปี ๒๕๖๓ จึงกําหนดจัดอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดที่มีการดําเนินการโครงการพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ รวม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ น่าน เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน พัทลุง เลย จันทบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี ตรัง และลําปาง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบ บทบาทหน้าที่ของบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในพื้นที่ โดยจังหวัดลําปางเป็นจังหวัดแรก ที่จัดอบรมฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ