จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 336 ครั้ง

   ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและผลการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือจังหวัดพะเยา ในการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ด้านการป้องกัน บำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรือนจำจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและการสนธิกำลังตรวจหาสารเสพติดภายในเรือนจำ ,การป้องกันกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยการรณรงค์ให้ความรู้ รณรงค์ให้สถานประกอบการเข้าสู่โรงงานสีขาว เป้าหมาย 12 แห่งดำเนินการแล้ว 6 แห่ง ,การสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ  ,การคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีการจ้างงานตั้งแต่ 10 ขึ้นไป รวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไปประชาสัมพันธ์รณรงค์ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาและแรงงานจังหวัดพะเยา

   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ได้แก่ โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด จำนวน 78 ราย โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด  จำนวน 101 ราย โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 172 คน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 25 ครั้ง จำนวนหมู่บ้าน 119 แห่ง /    การดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจบำบัดของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 62 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ