กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 331 ครั้ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ One Team One Heart One Home เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ที่จังหวัดเชียงใหม่

            ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกัน : One Team One Heart One Home พื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการกว่า 140 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้นำทางสังคม โดยมีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้กระทรวงสามารถบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการนำยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญของกระทรวง ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ การสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง จึงเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุตามยุทธศาสตร์ สามารถส่งต่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ