กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรม หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคประชาชน/ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 258 ครั้ง

 

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายชุติเดช  มีจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคประชาชน/ท้องถิ่น ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่ง กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น  ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์จังหวัดพะเยา  ทั้งนี้เพื่อ ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ภาคประชาชน/ท้องถิ่น ให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปขยายผลต่อประชาชนในพื้นที่ ชุมชน หรือ ท้องถิ่น ได้ , เป็นการส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเคารพสิทธิ และการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเข้าถึงบริการของภาครัฐ และช่องทางการอำนวยความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 60 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ