จังหวัดน่าน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 245 ครั้ง

      (27 มกราคม 2563) ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 คน เพื่อให้ยุวกาชาดได้ระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย และเพื่อให้ยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งวันสถาปนากิจการยุวกาชาดในประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้นรวมระยะเวลาที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน 98 ปี อีกทั้งสภากาชาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

          ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดให้มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและกิจกรรมสวนสนามของยุวกาชาดเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ รวมทั้งกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันของยุวกาชาดในการเก็บขยะและทำความสะอาดโดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ