ม.พะเยา จัดโครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหลวง จ.น่าน

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 403 ครั้ง

ม.พะเยา จัดโครงการ CSR ณ โรงเรียนบ้านหลวง จ.น่าน เพื่อพัฒนาด้านระบบพลังงานและไฟฟ้า พร้อมจัดระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  

         รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการ UP CSR สู่ UP CSV ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยมี นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง และคณะครูให้การต้อนรับ

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า พร้อมขับเคลื่อนการทำงานเพื่อชุมชนและสังคม ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและดำเนินวิถีชีวิตด้วยความพอเพียงบนพื้นฐานการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

         ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนบ้านหลวง ในการแจ้งความประสงค์ต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการขอใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ อีกทั้งยังได้สำรวจตามอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการประหยัดพลังงานให้กับโรงเรียนต่อไป

        ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กล่าวถึงการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกระบวนการพัฒนาครูสู่การฝึกประสบการณ์จริงโดยเน้นการผลิตสื่อออนไลน์ ในรายวิชาชีพครู โดยนำสื่อการสอนที่ได้ มาพัฒนานักเรียน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และพัฒนาทั้งครูผู้ฝึกสอนให้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนได้จริง พร้อมส่งนิสิตฝึกประสบการณ์เข้าฝึกสอนให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกันนี้ ทางด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไป               

                ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหลวง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 373 คน บุคลากรทางด้านการศึกษา 35 คน ซึ่งจำนวนทั้งนักเรียนและครูลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบทั้งทางด้านการศึกษา และการพัฒนาด้านกายภาพของโรงเรียนบ้านหลวง ปัจจุบันสิ่งที่โรงเรียนบ้านหลวงมีความต้องการในการพัฒนา เช่น การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างหอประชุม เนื่องจากพื้นที่ในโรงเรียนบางส่วนเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนมากนักจึงอยากให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าช่วยเหลือในด้านนี้ อีกทั้งยังมีความต้องการในเรื่องของระบบทางด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านหลวงมีความต้องการทางด้านบุคลากร ในการมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน ทั้งครูฝึกสอน ครูทางด้านวิชาสังคมศาสตร์ จึงอยากให้มหาวิทยาลัยพะเยาช่วยเหลือ และส่งนิสิตฝึกประสบการณ์เข้าฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านหลวง ในทุกๆ ปี 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ