ป.ป.ช. เปิดรับโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 296 ครั้ง

ป.ป.ช. เปิดรับโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

นางสาววิศรา รัตนสมัย ผอ. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เปิดเผยสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 162 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขึ้น ตังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวตามมาตรา 162 (1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ ในการป้องกันการทุจริตและ (4) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ออกประกาศเปิดรับโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 -29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ที่จะขอรับกาสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการกองทุน ป.ป.ช. และการใช้จ่ายเงินกองทุน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทางเว็บไซต์ www.NACCGO.TH หัวข้อ กองทุน ป.ป.ช. และยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุน (แบบ กช.1) และรายละเอียดข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเป็นเอกสารต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด และสำเนา 3 ชุด พร้อมทั้งไฟล์เอกสารในรูปของ Microsoft word และ PDF สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ตามพื้นที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป.ป.ช. โทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4935 ,4933 และ 1702

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ส่งข้อเสนอจ่าหน้าซอง ถึงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่อยู่ : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 เลขที่ 363 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ