จังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่เด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 388 ครั้ง

วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่เด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดลำปาง พิจารณาคัดเลือกเด็กผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเด็กผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม จำนวน 2 ราย คือ 1.นางสาวรติรัตน์ ภควิวัฒน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2.นางสาวจินดามณี ใจหมั้น โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเด็กผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 17 ราย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด จำนวน 17 ราย ดังนี้

1. นางสาวชูรีพร ก๋าแก่น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม

2. นายธฤต มลเดช โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา อำเภอแม่พริก

3. เด็กหญิงสาธิดา ทองไชย โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา อำเภอแม่พริก

4. เด็กหญิงธนัชชา สันตกิจ โรงเรียนไตรภพวิทยา อำเภอเมืองลำปาง

5. เด็กหญิงณิชกานต์ ตั้งสุวรรณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง

6. นายยอดภู กันทะจักร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ

7. เด็กชายภัตดล แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

8. เด็กหญิงตะวัน ยศแปง โรงเรียนเมืองมายวิทยา อำเภอเมืองลำปาง

9. นายณัทธกร ลี้จินดา โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง

10. นายณภัทร ชัยเนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง

11. นางสาวชลธิชา พุตมาเล วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

12. เด็กหญิงศิรดา ใจใหม่ โรงรียนทุ่งต๋ำ อำเภอเสริมงาม

13. นางสาวพรชิตา ตาต๊ะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา

14. นางสาวนัชนิดา บัวแก้ว โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว

15. นางสาวกัณฐ์มณี สุวรรณเสรีรักษ์ โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมืองลำปาง

16. เด็กหญิงประวีณา แหวนประดับ โรงเรียนบ้านสบพลึง อำเภองาว

17. เด็กหญิงธนิสรา คำมีอ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ