กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานประเทศตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(ภาคเหนือ) ที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 169 ครั้ง

      (30 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์รงรายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ภาคเหนือ) โดยมีนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่านจำนวน 80 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานประเทศตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สำหรับร่างรายงานประเทศตามกติการระหว่างประเทศฯ มีสาระสำคัญของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) เป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2509 ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นภาคีแล้ว 169 ประเทศ ลงนามรับรองแล้ว 4 ประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ภาคยานุวัติเข้าเป็นภาคีกติกาฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542 ส่งผลให้กติกาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมา

   หลังจากกติกาฯ มีผลบังคับใช้แล้วประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาฯ โดยหนึ่งในพันธกรณีที่สำคัญ คือ การจัดทำรายงานประเทศเพื่อสะท้อนข้อมูลพัฒนาการปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทาย ในการปฏิบัติตามกติกาฯ เสนอต่อคณะกรรมการสหประชาชาติประจำคติกาฯ สิ่งสำคัญที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยึดถือมาตลอด คือ การดำเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะได้รายงานประเทศตามกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ