รมช.มหาดไทย ผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแกนหลักในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 226 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก ในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

วันนี้ (30 ม.ค. 63) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนท้องถิ่น” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักที่จะร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลง โดยมี นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าร่วม

อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา มีนายกเทศมนตรี 2 คน เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน นับเป็นความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อจิตใจของสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้สมาชิกทุกคนเกิดความตระหนักว่า จะต้องทำอย่างไรที่จะไม่ให้อุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีก และถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมกันผลักดัน และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีการจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบและจริงจัง เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดการสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ จากสถิติของผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีผู้เสียชีวิตลดลงกว่าร้อยละ 20 หรือลดลงกว่า 4 พันคน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนั้น การนำบทเรียนจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมานำมาใช้ประโยชน์ โดยใช้หลัก 3 ลด คือ ลดอุบัติเหตุ ลดเจ็บ ลดตาย จึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง ประกอบกับการดำเนินนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย การขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน โดยเชื่อมโยงการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะนำไปสู่การลดความสูญเสียได้ในที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ