สัมมนาวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 143 ครั้ง

ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมี นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือบุคลากรของเทศบาล จากเทศบาลทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นรรศนันท์ ปัญญา
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ