กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนองพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 พัฒนาเครือข่ายจิตอาสา ช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง  สืบสานศาสตร์พระราชาฝนหลวง  รัชกาลที่ 9

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 441 ครั้ง

 

              วันที่ 21 ธันวาคม 2552 นายนเรศ  ธำรงค์ทิพยคุณ   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์  อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งระบุว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่รับสนองพระราชดำริ โครงการฝนหลวงปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบันโดยในการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมานั้น  ยังมีบางพื้นที่ ที่ได้รับผลหลวงไม่ทั่วถึง  เนื่องจากความยากในการเข้าถึงทุกพื้นที่  ในเวลาเดียวกันทำให้ไม่ทราบข้อมูลของพื้นที่ บางบริเวณที่มีความต้องการน้ำ  ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และการทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก  กรมฝนหลวง และการบินเกษตรได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความสำคัญ กับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และประชาชน ประกอบกับในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการของรัฐ  ส่งผลให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานราชการดีขึ้นอย่างมาก  และตรงกับความต้องการของประชาชน  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  จึงได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงขึ้น  เพื่อช่วยเหลืองานด้านปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยอาสาสมัครฝนหลวง จะมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการกำหนดแผนงานติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงประสานงานกับเกษตรกร  ส่วนราชการ  รวมทั้งช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ของตนเอง
                 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาช่วยบิดาปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือในครั้งนี้  นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งของอาสาสมัครฝนหลวงที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม  เพราะนอกจากจะเป็นการขยายเครือข่าย และเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง  การรับบริการฝนหลวง  และองค์ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง  และอาสาสมัครฝนหลวงยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของการปฏิบัติการฝนหลวง  ที่จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอด  และเผยแพร่ให้กับเกษตรกร  และประชาชนในชุมชนของตนเองได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง  และรับทราบอย่างถูกต้อง  และทั่วถึงยิ่งขึ้นด้วย

            ด้านนายสุรสีห์  กิตติมณฑล   อธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการดำเนินการ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี  โดยในพื้นที่ภาคเหนือ  ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 15 จังหวัด  ในการช่วยให้การปฏิบัติการฝนหลวงเกิดประสิทธิภาพ และตรงกับสถานการณ์ความต้องการน้ำ เพื่อการเกษตรกรรมมากขึ้น   ทั้งนี้เครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง  จะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฝนหลวงได้แก่  ด้านอุตุนิยมวิทยา  การอนุรักษ์ดินและน้ำ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการติดต่อสื่อสาร  การข่าวประชาชน  และหลักสิทธิมนุษยชน   ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะทำให้อาสาสมัครฝนหลวง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการฝน การให้บริการฝนหลวงในพื้นที่รับผิดชอบ  และสามารถให้ความรู้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กับการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น….

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ