รมต.เกษตรและสหกรณ์ ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ ลำพูน ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 570 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยาน MOU ความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลาดนำการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับเทสโก้โลตัส ที่จังหวัดลำพูน ชื่นชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ ลำพูน สามารถยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล นำไปสู่เกษตรแบบครบวงจร เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลาดนำการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท เอก – ชัย ดีทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ บริษัท เทสโก้ โลตัส โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม  

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลาดนำการเกษตรนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม เทสโก้ โลตัส ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยเริ่มจากสินค้าพืชผักเป็นลำดับแรก ได้ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักที่มีศักยภาพ และลงพื้นที่ เพื่อพูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ฝ่าย ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน มีเกษตรกรแปลงใหญ่ผักที่ทำการซื้อขายกับเทสโก้ โลตัส จำนวน 4 แปลง ซึ่งครอบคลุม ทั้ง 4 ภูมิภาค คือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มแปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม หรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นอกจากนี้ นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ เทสโก้ โลตัส ภาคภูมิใจ ที่เราสามารถขยายโครงการซื้อตรง ไปสู่เกษตรกรครบทั้ง 4 ภูมิภาค ตามความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และส่งมอบผักสดคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึง ให้ลูกค้าทุกวัน และการรับซื้อตรงจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย จากตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน แห่งนี้ ทำให้เทสโก้โลตัสสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ขณะนี้เทสโก้โลตัสรับซื้อผักตรงจากทั้ง 4 แหล่งทั่วประเทศไทย  ในปริมาณกว่า 270 ตันต่อเดือน ช่วยสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงให้เกษตรกร 600 ครัวเรือน โดยเทสโก้ โลตัส ตั้งเป้าหมายที่จะขยายโครงการสู่เกษตรแปลงใหญ่กลุ่มอื่นๆ ในอนาคต โดยภายในปลายปี พ.ศ. 2563 จะครอบคลุมเกษตรกร 1,000 ครัวเรือน

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความยินดีและให้แนวทางว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ให้ ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้น เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง ประสบภัยแล้งหรือน้ำท่วม เป็นต้น จึงเกิดนโยบายตลาดนำการเกษตร ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตร  มีการขับเคลื่อน คือ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 6,534 แปลง ที่ทำให้เกษตรกร เกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อสร้างความสมดุลทั้งการผลิตและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการผลิต ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและความปลอดภัย ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง  ของโลกยุคดิจิตอล ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็นภาคการเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

และจากนโยบายตลาดนำการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินงานร่วมกันในการสนับสนุน พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน และที่สำคัญ คือ การตลาดที่จะช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่แน่นอน โดยการวางแผนการรับซื้อของ เทสโก้ โลตัส ทำให้เกษตรกรทราบ  ความต้องการของตลาด และสามารถนำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องทั้งคุณภาพและปริมาณ  เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าภารกิจที่ท่านร่วมดำเนินการกันมาเกิดผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดี และในอนาคตหวัง  เป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นการขยายผลเช่นนี้สู่กลุ่มสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกรต่อไป

ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของโรงคัดบรรจุ  และเยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิชชาลัยอุโมงค์ สร้างพลเมือง พร้อมทั้งพบปะกลุ่มเกษตรโครงการ Young Smart Farmer ที่ได้นำกิจกรรมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกจากทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน มาร่วมนำเสนอ อาทิ พืชผัก/ผลไม้ปลอดภัย ข้าวอินทรีย์ ผลไม้อบแห้ง ชาเห็ดถั่งเฉ้า ชาเห็ดหลินจือ ชาดอกกาแฟ ชาดอกกุหลาบ นกกระทาหัน กล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ภาชนะบรรจุอาหารรักษ์โลก เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ