คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ผ่าน VTC ครั้งที่ 16

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 162 ครั้ง

 

     พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ เปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ถนน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกุล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำผู้เกี่ยวของเข้าร่วมประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

     โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนมกราคม 2563 ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดแพร่

     สำหรับจังหวัดเชียงรายในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-30 มกราคม 2563) ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงราย มีค่า PM 2.5 และคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ส่วนบริเวณอำเภอแม่สาย มีค่า PM 2.5 และคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS  พบว่า เกิดจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 24 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวย อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง ซึ่งพบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ

     โดยจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น เน้นสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี 2562-2563 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศาลากลาง ชั้น 1 มีการจัดกำลังพลออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลใน 14 อำเภอ 37 แห่ง มีการบริหารส่งเสริมจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร พัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับ Safety Zone การดูแลสุขภาพ ให้แก่ เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ อสม. พร้อมกับจัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมปฐมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในบริเวณที่มีอาณาเขตติดต่อกันด้วย

     นอกจากนี้ ในระยะถัดไปสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) จะดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-ลาว) และจังหวัดเชียงรายจัดฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

     อีกทั้ง จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดคอนเสิร์ต "คนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย" ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณโรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นกระแสให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้น และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวภาภัณฑ์ มะเทวิน
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ