จังหวัดน่าน จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 251 ครั้ง

       จังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการภาคเอกชน จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ณ เวทีกลางบริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

         ที่ เวทีกลางบริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานพิธีเปิดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562  พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เหล่าสมาชิกกาชาด กิ่งกาชาดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดงานอย่างคึกคัก โดยจังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งหมด10 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ ให้สืบทอดไปยังลูกหลานของคนเมืองน่าน เพื่อจัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน       

          ในการจัดงานดังกล่าวได้มีส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่านและการประกวดของดีเมืองน่าน การประกวดร้านนิทรรศการของอำเภอและหน่วยงาน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดนางสาวน่าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตกำนัน การจัดนิทรรศการผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอ กิจกรรมการจัดหารายได้ต่างๆและการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

 

 

 

                                                              

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ