กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งจัดทำกฎหมาย จัดการขยะพลาสติก ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 243 ครั้ง

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ หาแนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำ เร่งจัดทำกฎหมายจัดการพลาสติก ..//

         นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวในพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด และร้านขายของชำและแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกประมาณปีละ 2 ล้านตัน นำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตันเท่านั้น รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโรดแมป การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ ที่มี 2 เป้าหมาย คือ การลด เลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง เป็น 1 ใน 7 ชนิดของพลาสติกเป้าหมายที่ต้องเลิกใช้ภายในปี 2565 โดยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทย 45,000 ล้านใบต่อปี  ซึ่งในปี 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการ ต่างๆ กว่า 90 ราย ในการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งยังเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจากการติดตามประเมินผลมาตรการงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในห้างสรรพสินค้า ร้านไฮเปอร์มาร์ท และร้านสะดวกซื้อ ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วตามนโยบายรัฐบาล ร้อยละ 97 ยังมีการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วร้อยละ 3 โดยมีการนำถุงอื่นๆ เช่นถุงผ้า ถุงกระดาษ ถุงพลาสติกแบบหนาที่สามารถใช้ซ้ำได้ มาวางจำหน่ายให้กับลูกค้า ส่วนด้านประชาชน พบว่าให้ความร่วมมือประมาณร้อยละ 61  

            อย่างไรก็ตาม ได้ขอความร่วมมือมายังผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง ในตลาดสดและร้านขายของชำที่อยู่ในพื้นที่ โดยจัดให้มีตลาดสดต้นแบบที่งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ

            สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการงดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดและร้านขายของชำ และแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติกครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัด      สุราษฎร์ธานี และจังหวัดขอนแก่นตามลำดับ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดทำกฎหมายจัดการขยะพลาสติกต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ