จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ติดตามและแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 238 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 และศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในส่วนของการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง จำนวน 396 หมู่บ้าน แต่ไม่มีพื้นที่แล้งซ้ำซาก เนื่องจากมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง และไม่ได้มีการใช้เงินด้านการป้องกันและยับยั้งเชิงป้องกัน ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ คณะทำงาน และมีการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการรับมือ อาทิ การจัดทำแผนสำรองน้ำ การหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อสำรองน้ำในการอุปโภคบริโภค และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นำร่องพัฒนาพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงชั่วคราว ให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำถาวร เป็นต้น

ส่วนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 และแจ้งอำเภอ ทุกอำเภอ ให้อำเภอจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อำเภอเมื่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ