นายกรัฐมนตรี ให้ทุกฝ่ายคิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เร่งแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ง โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 142 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการรักษาป่าและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จะทำอย่างไรที่ให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป  เพื่อลดผลกระทบให้ลดน้อยลงมากที่สุด ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งปัญหาเขม่าหมอกควัน จะต้องหาข้อมูลจากหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสรุปเป็นเหตุผล ไม่สร้างปัญหาใหม่มาทดแทนปัญหาเก่า และการเผาป่าจะต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มิให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ร่วมแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง      ด้วยการขับเคลื่อนงานไปให้ได้เพื่อลดความขัดแย้ง เน้นย้ำ งดการเผาป่า เผาวัชพืช การหาของป่า โดมอากาศที่มีจากที่อื่น ๆ มีการเผาป่าภาคพื้นดินมาก ๆ  จนส่งผลกระทบ ทำให้เกิด PM 2.5  เพื่อลดจุดฮอตสปอต โดยมีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหลายด้าน  เพราะป่าคือชีวิต ดังพระราชดำรัส  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์        พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ”  เพราะป่าคือต้นกำเนิดของฝน ฝนคือต้นกำเนิดของน้ำ ทุกคนต้องลดความขัดแย้ง และ        การบิดเบือนต่าง ๆ ดังนั้น คนในพื้นที่ต้องรักและหวงแหนถิ่นแผ่นดินเกิด รักสังคมและประเทศชาติ ขอให้ยึดถือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ต้องสร้างความเข้าใจจับมือร่วมแก้ปัญหา ที่ถูกต้อง หาทางจะทำอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไปให้จงได้ อาทิ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ หากเกิดความขัดแย้งจะไม่สามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้ เนื่องจากทั้งหมดเป็นปัญหาในพื้นที่ของตนเองทั้งสิ้น โดยจะต้องคำนึงถึงกฎหมาย ตลอดจนผลกระทบอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข  เตรียมการปลูกป่าเพื่อให้เกิดการทดแทน  โดยเฉพาะเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องหาวิธีการให้ประชาชนเข้าใช้ในพื้นที่ทำกินอย่างถูกกฎหมาย ให้ครบทุกจังหวัด แต่ต้องห้ามขาย ห้ามส่งมอบบุคคลอื่น  รัฐบาลจึงต้องเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้ โดยจะต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน 

อย่างไรก็ตาม  การลงพื้นที่ครั้งนี้  เป็นการพบกันระหว่างภาคราชการ กับคนในชุมชน  ส่งเสริมความรู้เรื่องไม้มีค่าป่าชุมชน คนอยู่กับป่า และทำอย่างไรจะทำให้ที่ดินนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และขอชื่นชม        การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน Nan SandBox  มีการร่วมมือหลายฝ่าย ทั้ง ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำให้เกิดป่าเพิ่มขึ้น ผ่านกลไกของรัฐบาล

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ