จังหวัดลำปาง รายงานสถานการณ์น้ำ และพื้นที่การเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 186 ครั้ง

สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 1.เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลม ความจุ 106.22 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 53.145 ล้านลบ.ม. (50.03%) ใช้การได้ 49.145 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.756 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน ปริมาณน้ำระบายออก 0.303 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน รวมปริมาณการใช้น้ำตั่งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน , เพื่อการอุปโภค-บริโภค 1.71 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 3.41 ล้าน ลบ.ม. , เพื่อการเกษตร 14.07 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 17.03 ล้าน ลบ.ม. , เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 9.00 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 10.92 ล้าน ลบ.ม. , เพื่ออื่น ๆ 6.56 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 20.78 ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนกิ่วคอหมา ความจุ 170.29 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 88.193 ล้านลบ.ม. (51.79%) ใช้การได้ 82.193 ล้านลบ.ม. น้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ 0.00 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน ปริมาณน้ำระบายออก 0.520 ล้าน ลบ.ม.3 /วัน รวมปริมาณการ ใช้น้ำตั่งแต่วันที่ 29 พ.ย 2562 – ปัจจุบัน เพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.329 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 0.171 ล้าน ลบ.ม. , เพื่อการเกษตร 5.612 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 5.288 ล้าน ลบ.ม. , เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 7.543 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 7.457 ล้าน ลบ.ม. , เพื่ออื่น ๆ 6.498 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือ 22.722 ล้าน ลบ.ม.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ