ศูนย์ประสานงาน จิตอาสาพระราชทาน กองทัพบก จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 257 ครั้ง

ที่ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน  พลโท วิชาญ สุขสง รองเสธนาธิการกองทัพบก  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน จิตอาสาพระราชทาน กองทัพบก  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   นำ จิตอาสา  904 วปร.  และกำลังพล ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณริมน้ำน่าน ตลอดแนวฝั่ง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์ สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน                               

    การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้จิตอาสา ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานและดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ