ศูนย์ประสานงาน จิตอาสาพระราชทาน กองทัพบก จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 41 ครั้ง

ที่ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน  พลโท วิชาญ สุขสง รองเสธนาธิการกองทัพบก  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน จิตอาสาพระราชทาน กองทัพบก  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์   นำ จิตอาสา  904 วปร.  และกำลังพล ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บริเวณริมน้ำน่าน ตลอดแนวฝั่ง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี มีความผูกพันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์ สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน                               

    การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อให้จิตอาสา ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการพัฒนาประเทศ และสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานและดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม  เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ