จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 381 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน จัดโครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติ ค่านิยม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถ ลด ละเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

         ที่ วัดป่าตึงงาม ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานปิด โครงการ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 100 คน  

                  ซึ่งตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ รวมถึง ปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู  ในนามของจังหวัดลำพูน โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน ที่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้นำผู้เข้ารับการอบรมในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

                          นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติ ค่านิยม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถ ลด ละเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชนและประเทศชาติ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน
บรรณาธิการ : ปชส.ลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ