จ.ลำปาง จัดกิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก "เดิน กิน ชิม เที่ยว"

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 450 ครั้ง

ประชาชนนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ให้ความสนใจเดินทางสู่เมืองลำปางย่านชุมชนตลาดเก่า แห่ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขสไตล์ อาร์ต อาร์ต บนถนนคนเดินริมน้ำวัง ในงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" Walking Street

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานการท่องเที่ยว และองค์กรทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโนบายของรัฐบาล ร่วมกันเปิดประตูบ้าน "ลำปาง นครแห่งความสุข” จัดสถานที่โชว์อัตลักษ์ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของดีของเด่นในแบบสไตล์ร่วมสมัย เชิญชวนผู้คนร่วมจับจ่ายใช้สอย ในงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวังจังหวัดลำปาง Walking Street" โดยได้มีการจัดงานกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณสะพานรัษฎาภิเศก ถนนสตรีทอาร์ตริมฝั่งแม่น้ำวัง ชุมชนย่านตลาดเก่ากาดกองต้า ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานทำพิธีเปิดงานกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดลำปาง จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ และรับมอบความสุขเคล้ากลิ่นอายแห่งอดีตอันทรงคุณค่าในดินแดนที่ได้ชื่อว่า "เมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา"

โดยการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวังจังหวัดลำปาง Walking Street" ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรม Kick Off ของจังหวัดลำปางที่ได้จัดทำขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศทำการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการสร้างตลาดด้านสินค้าและบริการในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยว การเกษตร หัตถกรรม และหัตถศิลป์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยการจัดกิจกรรมทางจังหวัดลำปางได้เลือกใช้สถานที่ถนนริมแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณสะพานช้างเผือก หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยาวต่อเนื่องไปจนถึง สะพานรัษฎาภิเศก  สะพานวัดเกาะในชุมชนย่านตลาดเก่ากาดกองต้า ซึ่งล้วนเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี เป็นสถานที่จัดงาน โดยภายในงานได้จัดให้มีโซนกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งโซนการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โซนถนนเด็กศิลป์ ถนนเด็กเล่น โซนถนนคนวัยเก๋า โซนถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม และโซนถนนชวนชิม อิ่มอร่อยชวนซื้อของดีของเด่น ซึ่งจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้ามากมาย ทั้งสินค้า OTOP, สินค้าเกษตรแปรรูป, สินค้าเกษตรอินทรีย์พืชผักผลไม้สดปลอดสารพิษ, การจำหน่ายอาหารประจำถิ่น สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด รวมทั้งหมดกว่า 70 บูธ ตลอดจนยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปางด้วย โดยการจัดงานกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในช่วงระหว่างเวลา 17.00 น. – 22.00 น.

ทั้งนี้สำหรับการจัดงานทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการโปรโมทแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าผลิตภัณฑ์ และงานการบริการของจังหวัดลำปางให้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งการจัดงานยังเพื่อต้องการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจสร้างตลาดทางการค้า สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนฐานรากในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพื่อต้องการให้ชุมชนย่านตลาดเก่ากาดกองต้า ได้เป็นพื้นที่ชุมชนต้นแบบทางด้านการท่องเที่ยว ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองลำปาง ภายใต้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทยมาใช้ ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชน ตลอดจนจะได้ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างกระบวนการคิดให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ