สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ จัดโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุยอินทรีย์เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตร

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 315 ครั้ง

          สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2563 โดยมีเป้าหมายพื้นที่เกษตรจำนวน 7,800 ไร่ พร้อมผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 400 ตัน ลดปัญหามลพิษจากการเผาและลดต้นทุนการผลิต

          วันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพธีเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2563 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านถิ่น จัดขึ้น ณ บริเวณแปลงนาสาธิตสวนเกษตรบวกเก้าเสี้ยว ของนายธัชพงศ์ ถิ่นศรี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ เพื่อให้ความรู้และสาธิตการทำการเกษตรปลอดการเผาให้กับเกษตรในพื้นที่ โดยมีนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร กำนัน ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          นายเสถียร ธรรมยืน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาหมอกควันมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำลายสิ่งมีชีวิตและอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารในดินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการเผา ปรับเปลี่ยนวิธีเกษตรกรรม โดยดำเนินการไกลบเศษวัสดุทางการเกษตรแทน รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เป็นการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน รวมทั้งลดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน

          สำหรับในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,800 ไร่ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 400 ตัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการนอกจากจะมีปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองแล้วยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ สร้างความสดใสของบรรยากาศอีกด้วย

          ทั้งนี้ ในการจัดงานดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้ขับรถไถเพื่อไถกลบตอซังข้าว พร้อมนำผู้ร่วมงานและเกษตรกรในพื้นที่หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน และยังมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่จัดนิทรรศการและให้บบริการความรู้เพื่อลดการเผาให้กับเกษตรกร รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำความรู้จากโครงการ “การบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาหมอกควันพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” ด้วยการผลิตภาชนะจากกาบหมากและใบสักด้วยเครื่องอัดแบบให้ความร้อนมาสาธิตให้ชมด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ