จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 222 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(14ก.พ.63) ที่แปลงนา บ้านถิ่น หมู่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุยอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ประชาชน เกษตรกรในตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่จัดขึ้น 
ทั้งนี้ปัญหาหมอกควันนั้น สาเหตุสำคัญคือมาจากการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก รวมทั้งการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ เป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวมลดลง และก่อให้เกิดหมอกควัน และก๊าชคาร์บอนใดออกไซ
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
การจัดงานโครงการณรงค์ถกลบตอชังเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการเผา และปรับเปลี่ยนวิธีเกษตรกรรม โดยดำเนินการไกลบเศษวัสดุทางการเกษตรแทน เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน  เพื่อร่วมกันลดการเกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการผาตอชัง ซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น รวมทั้งลดหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่และภาคเหนือตอนบน
โดยจังหวัดแพร่ ได้รับพื้นที่เป้าหมายโครงการรณรงค์ไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดหมอกควันในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,800 ไร่ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือ ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 400 ตัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการนอกจากจะมีปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองแล้วยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ สร้างความสดใสของบรรยากาศ อีกด้วย 
ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานเปิดงานยังได้ขับรถไถนา ไถกลบตอซังข้าว แล้วยังนำผู้ร่วมงานและเกษตรกรในพื้นที่หว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินอีกด้วย
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ ยังได้จัดโครงการ “การบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาหมอกควันพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน”  ด้วยการผลิตภาชนะจากกาบหมาก โดยนำกาบหมากมาความสะอาด และตัดตามขนาดที่ต้องการ และนำมาเข้าแม่พิมพ์ อัดขึ้นรูปเป็นจานกาบหมากด้วยเครื่องอัดแบบให้ความร้อน เสร็จแล้วทำการตัดตกแต่งขอบก็จะได้จานกาบหมากสำหรับใช้ใส่อาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้ /.
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ