จังหวัดแพร่ สรรหาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 166 ครั้ง

จังหวัดแพร่โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ได้แจ้งว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2563 จำนวน 11 สาขาโดยแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ประเภทเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชนบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอประกาศสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อแจ้งให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งผลงานเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชนบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th  
ทั้งนี้ขอให้เจ้าของผลงานศึกษารายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์พร้อมกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงานองค์กรด้วย สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่หมายเลขโทรศัพท์ 054 5157 2-3

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ