วปอ.รุ่นที่ 62 เตรียมลงพื้นที่ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์นี้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 424 ครั้ง

         คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.)รุ่นที่ 62 กำหนดลงพื้นที่ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร แพร่ ลำปาง เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์ จังหวัดในด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม การเกษตร และการเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาร่วมกับจังหวัดอื่นๆ การวางอนาคตอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศต่อไป

          สำหรับการศึกษาในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรนั้น เป็นการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ ความผสมผสานทางความคิดเห็นจากต่างสาขาวิชาชีพในการเรียนรู้เพื่อปรับตัว และต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปสู่ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถบูรณาการภารกิจให้นำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ