จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 366 ครั้ง

   (14 ก.พ.63) อาจารย์กุลทิดา ยุวะหงษ์ อาจารย์คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธีเปิดการสร้างฝายชลอน้ำ ณ ลำน้ำสมุนบ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี ส.ต.ท.ธวัชชัยดวงจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน กล่าวรายงานกิจกรรมการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จิตอาสา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

   กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือภาวะน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้ง หรือภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นทุกปี การบุกรุกทำลายป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธารและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความรุนแรง และบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  ฝายชะลอน้ำ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำทรงแนะนำให้ใช้ ฝายกั้นน้ำ หรือฝายชะลอน้ำ  CHECK DAM เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นทางน้ำที่เป็นร่องน้ำกัดเซาะลำห้วย ลำธารขนาดเล็ก บริเวณป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ โดยทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุไว้ในแหล่งน้ำให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำที่ทุกสายน้ำไหลผ่าน
     การสร้างฝายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนทั่วไปสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในชุมชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ